Language Assistance and Accessibility

Main Family Dental Care
1905 Main St., Davenport, Iowa
Dr. Lynn Griebahn
563-323-2571

We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who speak languages we are likely to hear in our practice and who don’t speak English well enough to talk to us about the dental care we are providing.

Amharic:
አገልግሎት በምንሰጥበት ወቅት ልንሰማቸው የምንችል የተለያዩ ቋንቋዎችን ለሚናገሩና ስለምንሰጠው የጥርስ ሕክምና ለመነጋገር የሚያስችል በቂ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታ ለሌላቸው ሰዎች የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎት ከክፍያ ነጻ ለመስጠት ተገቢ የሆኑ እርምጃዎችን እንወስዳለን፡፡ Arabic:
سوف نقوم باتخاذ خطوات معقولة من أجل توفير خدمات المساعدة اللغوية بدون تكلفة للأشخاص الذين يتحدثون لغات أخرى من
المرجح أن نستمع إليها خلال ممارستنا والذين لا يتقنون تحدث الإنجليزية بشكل جيد يمكنهم من التحدث إلينا فيما يتعلق برعاية الأسنان
التي نقدمها

Chinese:
我们将有序地做到提供免费的语言服务使我们能听懂英语不好的人向我们咨询有关牙齿护理

Cushite (Oromo):
Wayita hojjii keenyatti Afaanota garaa garaagaraa namoota dubbatani fi tajaajila yaalaa nuti kenninuuf kan nu dandeessisu namoota dandeettiiAaan Ingilliffaa gahaa ta’e hin qabneef deeggarsa afaanii kanfaltii irraa bilisa ta’e kennuudhaaf tarkaanfii bu’a qabeessa ta’e ni fudhanna.

French:
Nous prendrons les mesures raisonnables pour fournir des services d’assistance linguistique gratuits pour les individus qui parlent des languesque nous sommes susceptibles d’entendre durant nos séances et qui ne parlent pas suffisamment bien l’anglais pour discuter avec nous concernantles soins dentaires que nous fournissons.

German:
Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um denen eine gebührenfreie Sprachunterstützung zu bieten, die Sprachen sprechen, die wirmöglicherweise in unserer Praxis hören, die aber kein Englisch sprechen, das gut genug ist, um mit uns über die Zahnpflege zu sprechen, die wiranbieten.

Hindi:
हम उन व्यक्तियों को, जो कक ऐसी भाषाएं बोलिे हैं जो हम अपने अभ्यास में संभाविि रूप में सुनना चाहिे हैं और जो हमारे द्िारा प्रदान की जाने िाली डैंटल देखभाल के बारे में हमारे साथ उचचि ढंग से अंग्रेजी नहीं बोलिे, मुफ़्ि सेिाएं प्रदान करने के ललये उचचि कदम उठायेंगे।

Hmong:
Peb yuav tsum nrhiav kev pab-dawb los ntawm kev pab cuam txhais lus rau cov neeg uas hais lus peb yeej tau hnov hauv peb txoj kev kawm thiab tus uas tsis paub hais lus Askiv txaus los tham rau peb txog cov kev pab kho hniav peb muaj. Karen:

Korean:
저희는 적절한 조치를 통하여 언어 지원 서비스를 무료로 제공할 것입니다. 다만, 실제로 저희에게 관심이 있는 언어를 쓰지만 저희 치아 관리 서비스에 대해 의견을 줄 수 있을 만큼 영어로 의사소통이 원활하지 않는 경우로 한정합니다

Laotian:
ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຂ ້ນຕອນທ ີ່ເໝາະສົມ ເພຼືີ່ອໃຫ້ບໍລິການຊີ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານພາສາບໍີ່ເສຍຄີ່າແກ້ຄົນຜ ້ທ ີ່ເວົ້າພາສາທ ີ່ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ຍິນຢ ີ່ໃນການຝຶກຊ້ອມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜ ້ທ ີ່ບໍີ່ເວົ້າພາສາອ ງກິດໄດ້ດ ພໍ ເພຼືີ່ອລົມກ ບພວກເຮົາກີ່ຽວກ ບການເບິີ່ງແຍງດ ແລແຂ້ວທ ີ່ພວກເຮົາກໍາລ ງຈ ດໃຫ້.

Mon-Khmer, Cambodian:
យយើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការសមយេតុផលយដើមបីផដល់ជូននូវយសវាជុំនួយភាសាយោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកនិយាយភាសាដដលយយើងខ្ញុំចង់សាដប់យៅកនញងការអ្នុវតតរបស់យយើងខ្ញុំ និងអ្នកដដលនិយាយភាសាអ្ង់យគៃសមិនសូវបានលអកនញងការនិយាយមកកាន់យយើងខ្ញុំអ្ុំពីការដលទុំមាត់យមេញដដលយយើងខ្ញុំកុំពុងផដល់ឲ្យ។

Russian:
Мы принимаем необходимые меры, чтобы предоставить бесплатные услуги переводчика для общения на языках, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике с клиентами, которые не владеют английским язы ком достаточно, чтобы обсудить с нами стоматологическое обслуживание, которое мы предоставляем.

Serbo-Croatian:
Предузећемо разумне кораке да обезбедимо бесплатну преводилачку помоћ за особе које говоре језике са којима се током рада чешће сусрећемо, а који не говоре енглески довољно добро да би могли да разговарају са нама о стоматолошкој услузи коју пружамо.

Spanish:
Tomaremos acciones razonables para proporcionar servicios de asistencia lingüística gratuitos a aquellas personas cuyo lenguaje escuchemos frecuentemente en nuestro consultorio y que no hablen un inglés lo suficientemente bueno como para hablar con nosotros sobre el servicio odontológico que suministramos.

Tagalog:
Gagawin namin ang mga makatwirang hakbang para maibigay namin ng walang bayad ang mga tulong na serbisyo sa wika para sa mga taong nagsasalita ng mga wikang karaniwan naming naririnig sa aming pagsasagawa at sa mga hindi bihasa sa pagsasalita ng Ingles na sasangguni sa amin tungkol sa pangangalaga ng ngipin na ibinibigay namin.

Thai:
เราได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้บริการผู้ช่วยด้านภาษาโดยไม่มีค่าบริการ ให้กับผู้ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมที่เราให้บริการได้ดีพอและใช้ภาษาที่เรามักจะได้ยินบ่อยในศูนย์ทันตกรรมของเรา

Vietnamese:
Chúng tôi sẽ thực hiện các bước cần thiết để cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người giao tiếp bằng những ngôn ngữ mà chúng tôi có thể nghe thấy tại phòng khám của mình và cho những người không có đủ trình độ tiếng Anh để thảo luận về dịch vụ chăm sóc nha khoa mà chúng tôi đang cung cấp.

Accessibility Statement

We are continuously working to improve the accessibility of content on our website. Below, you’ll find a few recommendations to help make your browsing experience more accessible:

If you have trouble seeing web pages, the US Social Security Administration offers these tips for optimizing your computer and browser to improve your online experience.

Use your computer to read web pages outloud
Use the keyboard to navigate screens
Increase textsize
Magnify your screen
Change background and text colors
Make your mouse pointer more visible (Windows only)

If you are looking for mouse and keyboard alternatives, speech recognition software such as Dragon Naturally Speaking may help you navigate web pages and online services. This software allows the user to move focus around a web page or application screen through voice controls.If you are deaf or hard of hearing, there are several accessibility features available to you.

Volume Controls
Your computer, tablet, or mobile device has volume control features. Each video and audio service has its own additional volume controls. Try adjusting both your device’s volume controls and your media players’volume controls to optimize your listening experience. If the recommendations above do not meet your needs, we invite you to contact us at [563-323-2571] for assistance

Main Family Dental Care of Davenport offers complete dental services for the entire family.
Dr. Griebahn is committed to the complete health of his Davenport dental patients.  His in-depth study of the whole person, including nutritional needs, sets him apart from the mainstream.  He is dedicated to doing what is BEST for the patient, but only when the patient thinks it is the best as well.  He routinely gives alternative treatment and nutritional recommendations based on vast amounts of personal research, giving the patient options that may not have been explored in the past.  He is also committed to providing anxiety-free dentistry, using better forms of anesthesia, and digital radiography to reduce radiation exposure, as well as providing financial alternatives to reduce stress for his patients.